DNS Server in Bangladesh

DNS Server Location Reliability
103.143.236.203 100%
146.196.48.119 Khilgaon 98.9362%
103.74.230.32 Dhaka 100%
103.74.228.177 100%
103.112.239.39 Dhaka 98.8701%
103.166.74.83 99.3939%
45.250.229.176 Thakurgaon 100%
103.58.74.236 Dhaka 100%
103.91.52.106 Gaibandha 100%
103.89.24.216 Dhaka 100%
45.249.102.48
45-249-102-48.chittagong.carnival.com.bd.
Chittagong 100%
103.112.64.170 Dhaka 100%
115.42.54.192 Dhaka 100%
103.191.84.84 100%
103.144.49.150 Dhaka 100%
103.186.52.210 100%
103.178.26.202 100%
103.230.182.8 Dhaka 100%
103.187.39.118 100%
103.178.26.157 100%
103.148.178.104 Dhaka 100%
103.146.151.143 Narayanganj 100%
115.42.54.135 Dhaka 93.578%
103.58.74.33 Dhaka 100%
103.189.144.240 100%
103.112.239.96 Dhaka 100%
103.145.164.77
host77.lixbd.net.net.
Dhaka 100%
103.143.237.136 98.3051%
103.199.235.4 Rangpur City 100%
103.167.15.220 Bangshal 98.4032%
103.145.164.218
host218.lixbd.net.net.
Banaripara 95.6897%
103.153.49.54 Mymensingh 100%
103.202.223.13 100%
103.173.106.176 100%
45.250.231.56 Dhaka 100%
103.112.239.255 Dhaka 100%
103.179.155.36 Savar Upazila 100%
103.97.205.129 Dhaka 100%
103.113.209.234 Dhania 100%
103.173.107.235 Dhaka 100%
103.132.182.248 Jamalpur 100%
103.92.205.106 Dhaka 100%
103.149.131.133 100%
103.112.237.160 Dhaka 98.0392%
103.181.107.217 63.6364%
103.151.171.201 Dhaka 100%
103.191.85.46 100%
103.183.16.25 97.2973%
49.0.6.43 100%
103.106.58.132
visit.keznews.com.
Dhaka 99.5984%